Sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatablad gir deg som bruker viktig informasjon slik at produktet kan håndteres på en forsvarlig måte.

Det er et supplement til den merkingen som allerede finnes på emballasjen. I en evt. uhellsituasjon som brann, utslipp etc. er det viktig at brukeren er klar over farer produktet innebærer og tar nødvendige forholdsregler.

Egen forskrift, nr 516, med henvisning til avdeling IV i REACH forordningen (ref artikkel 31), stiller krav til utarbeidelse og distribusjon av sikkerhetsdatablad for kjemiske stoffer og stoffblandinger med helsefarlige, brannfarlige, eksplosive eller miljøskadelige egenskaper (farlige kjemikalier) til yrkesmessig bruk. Noen av våre produkter og kjemikalier inngår i denne kategorien.

Vi oppfordrer våre kunder og andre til å hente ut denne informasjonen for å ivareta en sikker bruk av våre produkter. 

Søk i databasene våre

 

Gjødsel

 

Industrielle produkter

 

Bruksanvisning:

  1. Velg søkekriterie; produktnavn eller "Product code" for å søke på Yaras varenummer.
  2. Sett "Search Criteria" lik "Contains" (hvis ikke eksakt skrivemåte er kjent) og man vil få opp en liste over alle produkter som inneholder alt eller deler av søkekriteriet. Alternativt kan tegnet % brukes og man får en alfabetisk liste over produktene.
  3. La søkekriteriet stå på "any language". Det er ikke nødvendig å velge "Language" da alle Sikkerhetsdatabladene som det kan søkes på under denne lokasjonen enten er på norsk eller engelsk.
  4. Velg "Display" og nummer som er det antall Sikkerhetsdatablad som vil vises per side.
  5. Trykk på "Search"