Gjødslingsprogram høsthvete

Gjødslingsprogram vårhvete

Gjødslingsnormer hvete

Vekst Forventet avling, kg/daa Gjødsling, kg/daa

  

  

N

P

K

Vårhvete

500

12,1

2,1

8,0

Høsthvete

600

14,3

2,5

9,0

Dersom halm beholdes anbefales å redusere gjødslingen med 0,3 kg P og 2 kg K pr. daa.

Tabellverdiene for P og K justeres i forhold til jordanalyser.

Tabellverdiene for N gjelder ved moldinnhold på 4,5-12,5%. Ved lavere moldinnhold økes N-gjødslingen med 1-2 kg/daa. Ved moldinnhold større enn 12,5% reduseres N-gjødslingen tilsvarende. 

 Vekst Tillegg/reduksjon i kg/daa pr. 100 kg avlingsendring
 

N

P

K

Vårhvete

2,0

0,35

1,0

Høsthvete

2,2

0,35

1,0

Les mer på nettsidene til NIBIO her.

Tips og råd om hveteproduksjon

Hvordan forbedre avling og kvalitet

Hvordan øke hveteavlingen

Hvordan øke hveteavlingen

For å fastsette avlingens størrelse måler man to faktorer. Det ene er antallet korn per arealenhet, og det andre er de enkelte korns vekt.
Hvordan forbedre kvalitet i hvete

Hvordan forbedre kvalitet i hvete

Målene for kvalitet i hvete avhenger av hva kornet til slutt skal brukes til. Fôrkorn har andre krav enn hvete til brød- og kjeksproduksjon. Viktigste kvalitetskriterier som en kornprodusent må holde øye med er protein, egenvekt, falltall og...
Hvordan øke proteinmengde og -kvalitet i hvete

Hvordan øke proteinmengde og -kvalitet i hvete

Når man snakker om proteiner i hveteproduksjon, bruker man to begreper, mengde og kvalitet. Begge påvirkes av tilgangen på nitrogen og svovel i løpet av vekstsesongen.
Hvordan øke antall blader og skudd i hvete

Hvordan øke antall blader og skudd i hvete

Antallet blader og skudd avgjør størrelsen på bladmassen og mengden aks ved høsting. Ved å registrere totalt antall skudd som utvikles og hvor mange av disse som overlever høstingen bestemmer man antallet aks.
Hvordan øke antall hvetekorn pr. aks

Hvordan øke antall hvetekorn pr. aks

Antallet korn er en funksjon av antall fruktbare skudd per arealenhet og antallet korn pr. aks. Gårdbrukeren må derfor forholde seg til de næringsstoffene som kan ha en effekt på antallet korn pr. aks.
Hvordan øke kornstørrelse og -vekt i hvete

Hvordan øke kornstørrelse og -vekt i hvete

Kornstørrelsen i hvete bestemmes av plantens arvemateriale, dvs sort, og hvor lang perioden er da kornet fylles med næring.
Hvordan opprettholde grønn bladmasse i hvete

Hvordan opprettholde grønn bladmasse i hvete

Etter å ha etablert den riktige bladstrukturen, er det å opprettholde den grønne bladmassen helt frem til perioden da kornene utvikler seg, den viktigste faktoren for gode resultater. På den måten vil plantene oppta så mye lys som mulig og omdanne dette...
Hvordan øke falltall i hvete

Hvordan øke falltall i hvete

Et godt falltall oppnås når åkeren er jevnt moden og høstingen ikke forsinkes av legde.