Viktige fokusområder husdyrgjødsel

Husdyrgjødsel er en viktig ressurs, men det gjelder å utnytte den optimalt. Gjødsla inneholder ulike mengder næringsstoffer avhengig av dyreslag og fôringsrutiner. I kraftfôrkrevende produksjoner er husdyrgjødsla oftest rik på nitrogen og fosfor, mens i husdyrgjødsel fra drøvtyggere er det ofte mer nitrogen og kalium.

Denne teksten er hentet fra Gjødselhåndboka, der kan du lese mer og se tabeller for gjødselmengde og gjødselvirkning hos flere husdyr. 

Det er stor variasjon i gjødsla sitt næringsinnhold både mellom gårdsbruk og mellom regioner. Innholdet av ammonium-N kan variere fra under én til over tre kg pr. tonn blaut storfegjødsel, og følgelig vil også nitrogenvirkningen variere. Blautgjødsel synes dessuten å inneholde mindre svovel enn tidligere antatt. Årsaken er først og fremst at svovel tapes som gass under lagring og spredning. Husdyrgjødsel er svakt klorholdig og kan derfor gi uheldige effekter i klorømfintlige vekster som for eksempel potet.

VIKTIGE FOKUSOMRÅDER

  1. Analysér husdyrgjødsla

Det anbefales å analysere prøver av husdyrgjødsla for å få kunnskap om tørrstoff og næringsinnhold. Undersøkelser viser at husdyrgjødsel fra storfe inneholder mindre nitrogen og mer fosfor enn tidligere normer har oppgitt. Ikke minst er det en klar tendens til at det er lavere tørrstoffprosent i blautgjødsla i fjøs som har installert melkerobot, og som har store gjødselkummer som samler opp mye nedbør.

Næringsinnhold storfegjødsel

  1. Unngå skadelig jordpakking

Uansett spredemetode, pass på at jorda er laglig før kjøring med tunge vogner. Er ikke jorda laglig vil det bli pakkeskader. Ser du spor etter utstyret er det for bløtt!

Overgang fra tunge vogner til bruk av slepeslange/stripespreder reduserer risikoen for pakkeskader. Utstyret har stor kapasitet og egner seg godt for nabosamarbeid. Bruk av stripespreder/nedfeller gir 30-70 % bedre N-utnyttelse.

  1. Ikke drøy gjødslinga etter slått

Husdyrgjødsla bør spres innen kort tid etter hver slått, slik at du ikke forurenser bladverket mer enn nødvendig. Forsøk og erfaringer viser dessuten at det er viktig for plantenes respons å gjødsle umiddelbart etter slått.

  1. Værforhold og spredeutstyr påvirker gjødseleffekten

Kjølig vær er en fordel, og regn etter utkjøring er bra. Er det varmt og vind risikerer du at det aller meste av lett-tilgjengelig nitrogen fordamper før det kommer plantene til gode.

  1. Biorest

I noen områder gis det nå støtte til å frakte husdyrgjødsel til sentrale biogassanlegg. På gårdene fungerer gamle gjødselkjellere som satellittlager for returnert biorest. Denne bioresten er tyntflytende, og inneholder mer ammonium-N, enn den opprinnelige husdyrgjødselen levert biogassanlegget. De øvrige næringsstoffene påvirkes ikke av bioreaksjonen, der metan tas ut av gjødsla. Du bør bruke egnet spredeutstyr som f.eks stripespreder, siden ammonium fordamper lett.