Jordprøver og jordanalyser

Jordprøvene analyseres vanligvis for surhet (pH), lettløselig fosfor (P-AL), kalium (K-AL), magnesium (Mg-AL) og kalsium (Ca-AL).

Syreløselig kalium (K-HNO3) bør analyseres første gang det blir tatt jordprøver. Disse næringsstoffene trenger plantene relativt mye av og kalles makronæringsstoff. Ca-AL vil sammen med pH være en bedre rettesnor for kalking til myrjord enn pH alene. Kobber (Cu) tilhører mikronæringsstoffene, som også er helt nødvendige for plantene, men bare i små mengder. Kobberanalyser er mest aktuelt på næringsfattig sand- og siltjord samt torvjord.

Jordprøver analyseres vanligvis ikke for nitrogen. Nitrogen opptrer i mange ulike former både i luft, vann og jord, avhengig av temperatur og nedbør. Innholdet i jorda vil variere fra høst til vår. Nitrogengjødslingen bestemmes derfor først og fremst i forhold til avlingsstørrelsen, jordas moldinnhold, årlige prognoser for plantetilgjengelig nitrogen i jorda, forgrødeeffekter og hvilke vekster som dyrkes.

Etterhvert vil "0-ruter" og kartlegging av N-mineralisering i løpet av sesongen gi mulighet til justering av delgjødslingen. Her er det utviklet verktøy som Yara N-Sensor som kan hjelpe oss til ytterligere presisjon i tildelingen. "Nitrogen-kalkulatoren" som du finner på NIBIO sine hjemmesider er ytterlligere et hjelpeverktøy for tilmålingen av nitrogenbehovet. 

I likhet med nitrogen opptrer svovel i mange ulike former, og det er derfor ikke vanlig å analysere jordprøver for svovel.